وقت ظهور
62 بازدید
ناشر: ابوالحسنی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-92014-2-6
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در خصوص «ظهور»،«وقت ظهور»،«امکان پیشگویی وقت ظهور» نوشته شده است.در این کتاب امکان پیشگویی مخصوص خداوند علیم و پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم سلام الله علیهم شمرده شده و راه رسیدن به علم به وقت ظهور از طریق علوم غریبه و نجوم و ابجد و ....را محدود شده میداند و نویسنده معتقد است نمیتوان به طور مطلق مدعی شد کسی بر آن تسلط دارد چون وقت ظهور از غیب است و غیب را جز خداوند یا کسی که خدا به او اجازه بدهد بداند اطلاعی ندارد. http://mfsrc.isca.ac.ir/Portal/Home/ انتشارات ابوالحسنی 09122511854 فاکس:02518819408