پاسداشت قداست مهدویت
92 بازدید
تاریخ ارائه : 12/9/2012 9:24:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

به نام خدا

درود خدا بر کسی که جهان در انتظار آمدنش لحظه شماری میکنند. امّا این انتظار آمدن نباید موجب دستپاچگی شود چون عجله و شتاب در اموری که از دست انسان خارج است و برمدار مصلحت الهی میچرخد از ناحیه ما کار صحیحی نیست. بدتر از این رعایت نکردن آداب سخن گفتن در باره بزرگان و مقدسات است. مهدویت از حوزه های مقدس مباحث دینی شیعه بوده است تا حدی که برخی نام بردن از امام مهدی عج به نام اصلی اش را به دلیل خاص جایز نمیدانند و امروهزه شاهدیم که سخنان ارزشی مهدوی در قالب های موهن ریخته شده و نه تنها مخاطبی تن به خرید آن نمیدهد بلکه اشمئزاز کننده نیز بوده است تا جایی که مهدی باوران از اینگونه سخن گفتن های بیپروا در ساحل اندیشه مهدویت رویگردان شده اند و این ضربه ای است که صاحب سخنان و صاحبان اندیشه مهدویت خوب سخن نمیگویند